Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Institut environmentálních technologií (IET) vznikl z celoškolského pracoviště Centrum environmentálních technologií (CET) v srpnu 2014, kdy mu byl schválen statut vysokoškolského ústavu ve smyslu Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách.

Založení vysokoškolského ústavu IET odráží změny, ke kterým došlo v souvislosti s projektem „Institut environmentálních technologií“ v Operačním programu Výzkum a vývoj pro inovace, řešeného pod vedením profesora Karla Obroučky, společně s Ostravskou univerzitou v letech 2011 - 2013. V rámci tohoto projektu byl vybudován výzkumný pavilon, kde nyní centrum sídlí, a pořízeno moderní vybavení, přístroje a technologické celky pro výzkum.

IET_dům

Výzkumná infrastruktura Institutu environmentálních technologií, zaměřená na energetické využití odpadů, čištění spalin a odpadních plynů je od roku 2019 zařazena na Cestovní mapu velkých výzkumných infrastruktur ČR, podporovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v rámci projektu "ENREGAT - Energetické využití odpadů a čištění plynů" (LM2018098).

Infrastruktury - logoK 1.1.2021 došlo ke splynutí vysokoškolských ústavů Institut environmentálních technologií s dalšími třemi vysokoškolskými ústavy Centrum nanotechnologií, Výzkumné energetické centrum a Centrum energetického využití netradičních zdrojů energie  za vzniku nového vysokoškolského ústavu Centrum energetických a environmentálních technologií (CEET).

Institut environmentálních technologií je výzkumně-vzdělávacím pracovištěm, jehož činnost je odborně zaměřena na :

  • termické metody zpracování odpadů,
  • anaerobní digesce bioodpadů,
  • snižování polutantů (N2O, NOx, VOC, CO2, NH3) v odpadních plynech a ovzduší katalytickými a fotokatalytickými metodami,
  • odstraňování xenobiotik z odpadních a povrchových vod,
  • materiálové využití tuhých zbytků,
  • environmentální technologie,
  • nové metody monitorování polutantů v životním prostředí.


Vzdělávací činností se IET podílí spolu s fakultami na uskutečňování akreditovaných studijních programů. Do řešení výzkumných projektů jsou zapojováni studenti navazujícího magisterského a zejména doktorského studia ve studijních programech Chemické a environmentální inženýrství, Tepelná technika a paliva v průmyslu, Ochrana životního prostředí v průmyslu, Nanotechnologie a dalších.