Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Velká výzkumná infrastruktura ENREGAT nabízí služby a přístup k zařízením a vybavení, které umožňují výzkum v následujících oblastech:

Spalování odpadu

 • spalovací zkoušky - spalování odpadů, paliv a paliv získaných z odpadu,
 • hodnocení dopadů spalovacích procesů na životní prostředí,
 • hodnocení energetické účinnosti spalovacích procesů a návrh opatření na její zvýšení,
 • hodnocení produkovaných emisí ze spalovacích procesů, návrh opatření na snížení produkce emisí,
 • stanovení fyzikálních a chemických parametrů odpadů a paliv,
 • materiálové využití strusky a popílku ze spalovacích procesů.

    Optimalizace energetického a materiálového využití odpadů pomocí termochemických procesů

   • pyrolýza a katalytická pyrolýza odpadů (polymerů, biomasy a jiných pevných organických nebezpečných odpadů) v laboratorním vsádkovém nebo polokontinuálním reaktoru, mikrovlnném reaktoru nebo kontinuálním šnekovém reaktoru; poradenství při zvětšování měřítka procesu,
   • katalytické krakování a reformování uhlovodíků za účelem rafinace syntézního plynu,
   • výzkum možností využití produktů pyrolýzy (plynných, kapalných a pevných).

    Anaerobní digesce

   • přeměna bioodpadu (např. zemědělského a potravinářského bioodpadu, organické frakce tuhého komunálního odpadu) na bioplyn a digestát suchou nebo mokrou fermentací v (polo)kontinuálním režimu,
   • využití aplikované mikrobiologie k předúpravě surovin pro rozklad lignocelulózy,
   • fyzikální modelování, řízení a zvětšování měřítka procesu.

    Technologie pro čištění plynů

   • snížení emisí skleníkových plynů (N2O) pomocí katalýzy a fotokatalýzy,
   • fotokatalytická redukce CO2 na užitečné produkty (CH4, metanol),
   • získávání vodíku fotokatalytickým štěpením vody,
   • snižování emisí dalších znečišťujících látek (NOx, VOC, NH3, CO, SO2, PAH atd.) pomocí katalýzy, fotokatalýzy a adsorpce,
   • návrh materiálů - příprava a modifikace materiálů na míru v požadovaných formách (zrna, tenké vrstvy, monolity, pěny) konvenčními i nekonvenčními metodami pro katalýzu, fotokatalýzu a adsorpci,
   • katalytické krakování a reformování uhlovodíků za účelem výroby syntézního plynu a vodíku,
   • vzájemná korelace fyzikálně-chemických vlastností materiálů a jejich účinnosti při odstraňování znečišťujících látek, stabilita a selektivita,
   • fyzikální a matematické modelování od mikro- po makroměřítko, tj. struktura materiálu, mechanismus a kinetika probíhajících reakcí, transport hmoty a tepla, zařízení.

   Snímek1

   Infrastruktury - logo