Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Institut environmentálních technologií - excelentní výzkum

S finanční podporou Evropských strukturálních a investičních fondů realizuje Institut environmentálních technologií VŠB-TU Ostrava v období 1. 11. 2018 – 31. 10. 2022 projekt s názvem „Institut environmentálních technologií – excelentní výzkum“ (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000853). Projekt vznikl v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), výzva: Excelentní výzkum, a byl podpořen částkou 107,3 milionů korun.
Cílem projektu je rozvoj vybraných výzkumných aktivit, podpora a posílení výzkumných týmů a rozvoj infrastruktury výzkumného centra IET tak, aby došlo k růstu konkurenceschopnosti centra a jeho excelence. Jednou z klíčových oblastí výzkumu je materiálové a energetické využití odpadů, kde budou rozvíjeny výzkumné aktivity v oblasti materiálového využití technogenních pucolánů, termického zpracování odpadních polymerních materiálů a anaerobní digesce. Druhou klíčovou oblastí výzkumu je snižování polutantů v životním prostředí, kde budou výzkumné aktivity soustředěny na oblast příprav povrchově aktivních materiálů pro environmentální aplikace, čištění odpadních plynů katalytickými a sorpčními procesy, fotokatalytické odstraňování polutantů v plynné fázi a výzkum metod detekce a odstraňování polutantů z povrchových a odpadních vod.

Řešení probíhá v rámci 2 výzkumných programů (VP), jejichž cílem je:

VP1 - Materiálové a energetické využití odpadů

  • Snížení zátěže životního prostředí plynoucí z produkce velkoobjemových odpadů původem z metalurgického a energetického průmyslu.
  • Zvýšení účinnosti katalytické pyrolýzy zejména polymerních materiálů.
  • Zvýšení úrovně a bezpečnosti anaerobní přeměny odpadů na plyn s vysokou kalorickou hodnotou.

VP2 - Snižování polutantů v životním prostředí

  • Snižování znečištění ovzduší (oxidy dusíku, CO2, VOC) katalytickými, fotokatalytickými a adsorpčními metodami.
  • Eliminace xenobiotik v odpadních a povrchových vodách fotokatalytickými a adsorpčními metodami.


V rámci realizace projektu bude umožněno zaměstnat celkem 72,07 (FTE) výzkumných pracovníků, z toho 7 FTE zcela nových výzkumných pracovníků. Očekávanými výsledky projektu je zapojení centra do 2 mezinárodních projektů, vytvoření celkem 88 kvalitních impaktovaných publikací, z nichž značná část bude ve spolupráci se zahraničními spoluautory a v neposlední řadě podání 2 mezinárodních patentových přihlášek.

Tisková zpráva

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz