Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Laboratoř poskytuje analytický servis v oblasti analýzy tradičních i alternativních paliv, zbytků po spalování a některých parametrů spalin. Vybavení laboratoře tvoří přístrojová technika, na které je možno stanovit tepelně technické parametry potřebné pro hodnocení palivového a energetického potenciálu různých materiálů. Další analytické přístroje umožňují zjistit fyzikální a chemické vlastnosti produktů spalování, pyrolýzy a určení chemického složení nejen paliv a odpadních materiálů.

Výzkumné činnosti

 • Hodnocení termochemických vlastností tuhých spalitelných odpadů.
 • Tvorba vhodných vsázek odpadních produktů do spalovacích pecí na odpad.
 • Optimalizace procesu energetického využití odpadů v poloprovozním a provozním měřítku.

Základní vybavení laboratoře

 • Termogravimetrický analyzátor TGA 701.
 • Poloautomatický kalorimetr AC 600.
 • Elementární analyzátor CHSN628.
 • Přístroj na stanovení celkového organického uhlíku RC612.
 • Rentgenový fluorescenční spektrometr Spectro Xepos (XRF).
 • Přístroj pro měření aktivního povrchu materiálů Micromeritics 3 Flex (fyzisorpce plynů - BET izoterma).
 • Iontový chromatograf Metrohm 930 Compact IC Flex.
 • Izotachoforetický analyzátor Villa Labeco EA 102.
 • Infračervený spektrometr s Fourierovou transformací Thermo Nicolet iS10 – kvalitativní analýza pevných a kapalných vzorků.

Poskytované služby

 • Stanovení obsahu vlhkosti, prchavé hořlaviny, pevného uhlíku a popela v pevných a kapalných vzorcích.
 • Stanovení hodnoty spalného tepla a výhřevnosti pevných vzorků.
 • Stanovení základního prvkového složení (C, H, N, S) pevných vzorků.
 • Stanovení forem uhlíku v pevných vzorcích metodou řízeného spalování v přesných teplotních krocích.
 • Akreditované analýzy polykondenzovaných aromatických uhlovodíků (PAU) a těkavých organických látek (VOC) v ovzduší.
 • Akreditované analýzy aniontů metodou iontové chromatografie, zejména polutanty ovzduší.
 • Ostatní instrumentální analýzy (individuální požadavky konzultujeme):
  •      Prvkové složení pevných a kapalných vzorků (XRF)
  •      Chromatografické analýzy.
  •      Izotachoforetické stanovení aniontů.

Členové analytického týmu

RNDr. Alexandr Martaus, Ph.D.
Mgr. Pavel Buček, Ph.D.
Ing. Petr Maršolek
Ing. Martina Sikorová
Mgr. Květoslava Hrádková
Ing. Adam Hruška
Ing. Jana Strakošová
dr. inž. Kamil Maciej Górecki
Mgr. Jana Vaněková
Mgr. Anna Ocelková
RNDr. Jaroslav Kuchyňa

Kontakt

Mgr. Pavel Buček, Ph.D.
e-mail:
tel.: 00420 597 32 7321

Odpady3 ctverec

Odpady1 ctverec

Odpady2 ctverec