Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Laboratoř anaerobní digesce

Laboratoř je zaměřena na základní a aplikovaný výzkum výroby bioplynu z biomasy včetně bioodpadů a na výzkum navazujících procesů, jako je čištění bioplynu aj. Modelovány a hodnoceny jsou procesy anaerobní přeměny biomasy na energeticky využitelný bioplyn a materiálově – energeticky využitelný digestát. Poskytujeme základní analytický servis pro bioplynové stanice a hodnotíme bioplynové technologie. Testujeme produkci methanu z netradičních substrátů. Zkoumán je rovněž proces aerobní degradace biomasy – kompostování. Vyvíjeny jsou nové bioreaktory zejména menších kapacit.

Více informací

Laboratoř analýzy odpadů a paliv

Laboratoř poskytuje analytický servis v oblasti analýzy tradičních i alternativních paliv, zbytků po spalování a některých parametrů spalin. Vybavení laboratoře tvoří přístrojová technika, na které je možno stanovit tepelně technické parametry potřebné pro hodnocení palivového a energetického potenciálu různých materiálů. Další analytické přístroje umožňují zjistit fyzikální a chemické vlastnosti produktů spalování, pyrolýzy a určení chemického složení nejen paliv a odpadních materiálů.

Více informací

Laboratoř heterogenní fotokatalýzy

Laboratoř je vybavena pro výzkum procesů čištění odpadních plynů fotokatalytickými postupy a pro analýzy plynných směsí. Laboratoř se zabývá studiem účinnosti fotokatalyzátorů pro fotokatalytickou redukci oxidu uhličitého (v kapalné i plynné fázi), fotokatalytickým rozkladem oxidů dusného, fotokatalytickým štěpením vody v přítomnosti metanolu a odbouráváním MTBE z vody. Rovněž se věnuje výzkumu kinetiky fotokatalytických reakcí a pokročilým oxidačním procesům pro čištění odpadních plynů. Laboratoř je vybavena vsádkovými fotokatalytickými reaktory s různou geometrií pro reakce v plynné a kapalné fázi, průtočným fotoreaktorem pro testování dekompozitních reakcí v plynné fázi, plynovým chromatografem (BID), fotoelektrochemickým spektrometrem, Kelvinovou sondou a poloprovozní jednotkou pro pokročilé oxidační procesy. Laboratoř nabízí testování práškových fotokatalyzátorů pro reakce v plynné i kapalné fázi, tenkých filmů - pro reakce v plynné i kapalné fázi a testování fotokatalyticky aktivních materiálů pro reakce v plynné fázi podle ČSN ISO 22197.

Více informací

Laboratoř přípravy nanostrukturovaných materiálů

Laboratoř se zabývá přípravou a optimalizací přípravy různých typů nanostrkuturovaných materiálů (např. oxidů kovů, uhlíkatých materiálů) v různých makroskopických formách, zejména pro fotokatalytický a katalytický rozklad organických polutantů v životním prostředí a fotokatalytické snižování skleníkových plynů. Nanostrukturované prášky, tenké vrstvy či monolity jsou připravovány nejen využitím známých konvenčních metod, ale jsou vyvíjeny a optimalizovány i nové nekonvenční postupy přípravy či zpracování (např. s využitím superkritických a podkritických tekutin). Studium příprav a jejich optimalizace spočívá ve formě základního výzkumu, kdy je sledován vliv jednotlivých kroků přípravy či zpracování či vliv vstupní suroviny/chemického prekursoru na fyzikálně-chemické vlastnosti připraveného materiálu, a v jejich důsledku na fotokatalytickou či katalytickou účinnost. V rámci laboratoře jsou rovněž připravovány uhlíkaté sorbenty využitím mikrovlnné pyrolýzy, které jsou charakterizovány prostřednictvím fyzisorpce. Charakter výzkumu je silně interdisciplinární, vedle poznatků z oblasti materiálového inženýrství jsou významně využívány poznatky z oblasti anorganické chemie, fyzikální chemie, fyziky pevných látek, fotochemie, organické technologie, environmetálního a chemického inženýrství.

Více informací

Laboratoř ochrany ovzduší

Laboratoř  je vybavena pro výzkum procesů čištění odpadních plynů katalytickými a adsorpčními postupy, disponuje vybavením pro odběr plynných vzorků - systém pasivního dávkování plynného vzorku, včetně automatického systému pro čištění odběrových vzorkovnic a poskytuje analytický servis pro analýzy plynných směsí. Laboratoř se zabývá výzkumem a charakterizací katalyzátorů pro heterogenní reakce v plynné fázi s aplikací při čištění odpadních plynů ze stacionárních zdrojů v průmyslovém i laboratorním měřítku a výzkumem rovnováhy a kinetiky adsorpčních a desorpčních procesů. Nabízí testování průmyslových katalyzátorů, výzkum kinetiky katalytických reakcí, modelování reakčních mechanizmů, chemicko-inženýrské výpočty, simulace a návrhy chemických reaktorů, určení adsorpční kapacity plynů a par, případně řešení dalších výzkumných úkolů dle individuálních požadavků zákazníka.

Více informací

Laboratoř termochemických procesů

Laboratoř se zaměřuje na zpracování odpadních materiálů termickými procesy v redukčním prostředí. Laboratoř lze rozdělit od dvou sekcí.
První sekce je úzce spojena se zpracováním odpadní biomasy, a to za účelem výroby produktů s vyšší přidanou hodnotou – výroba „super pelet“ procesem torrefikace, výroba „bio uhle“ pyrolýzou či výroba sorbentů na bázi aktivního uhlí pomocí karbonizace. Biomasu zpracováváme jak vsádkově v laboratorním měřítku, tak i na kontinuálním poloprovozu. Samozřejmostí je i analýza těchto tuhých produktů, včetně vznikajících plynů a kapalin.
Druhá sekce zpracovává odpadních polymerních materiálů pomocí katalytické pyrolýzy. Jde o tzv. chemickou recyklaci, jejíž účelem je z polymerů získat opět monomer, či látku chemicky blízkou, kterou je možné využít pro opětovnou výrobu tohoto polymeru. Část polymerních materiálů, které není možné chemickou recyklací zpracovat, či jiné odpady např. z organických výrob, pak za pomocí komerčních i vlastních katalyzátorů reformujeme na vodík.

Více informací

Laboratoř spalování

Pracoviště se zaměřuje na výzkum oxidačních procesů termického zpracování odpadů, nebo jiných paliv. Klíčovým zařízením laboratoře je kontinuálně pracující rotační pec s navazující dospalovací komorou. Obě komory jsou vybaveny podpůrnými plynovými hořáky. Rotační pec umožňuje tepelné zpracování materiálů při teplotě do 800 °C, dospalovací komora pak zajišťuje ohřev plynných produktů na teplotu maximálně 1150 °C. Zařízení umožňuje zpracovat až 20 kg materiálu za hodinu. 

Více informací

Laboratoř vod

Laboratoř je zaměřena na základní a aplikovaný výzkum v oblasti čištění vod, včetně analytického stanovení kvality povrchových a odpadních vod. Předmětem výzkumu v oblasti čištění vod jsou především adsorpční procesy, fotokatalytické rozklady, membránové děje, aplikace mikrovlnného pole a bioremediační procesy. Výzkum provádíme na modelových roztocích i reálných vodách v laboratorních aparaturách, s využitím materiálů (sorbentů, katalyzátorů) připravovaných s ohledem na odstraňované látky (zejména léčiva a pesticidy). Poskytujeme řešení také pro průmyslové aplikace. V oblasti analytické disponujeme přístrojovým vybavením pro stanovení kovů, iontů, organických polutantů a biologicky aktivních látek, u nichž sledujeme také jejich vzájemné interakce a vliv na organismy přítomné ve vodách (zejména bakterie a rostliny).

Více informací

Laboratoř stopových analýz

Laboratoř poskytuje analytický servis pro základní a aplikovaný výzkum v širokém spektru oblastí. Jedná se například o průkaz/stanovení stopových množství látek jako jsou pesticidy, léčiva, hormony nebo přípravky osobní hygieny v různých druzích vod, dále o identifikaci látek vznikajících při fotokatalytických rozkladech či při organických syntézách, nebo o detekci látek při studiu membránových procesů. Laboratoř se rovněž zaměřuje na analytickou koncovku při výzkumu zpracování odpadních materiálů.

Více informací

Laboratoř tuhých zbytků

Pracoviště se zaměřuje na řešení problémů spjatých s výzkumem tuhých zbytků, které vznikají v průběhu spalovacích procesů a dále produktů obdobného charakteru, jako jsou například popílky nebo strusky. Pozornost je věnovaná vlastnostem uvedených produktů ve vztahu k jejich vlivu na složky životního prostředí a vlastnostem, které lze využít při volbě jejich materiálového využití. Je řešena problematika výzkumu hydratačních vlastností zájmových produktů nebo oblast latentní hydraulicity.

Více informací