Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Konference u příležitosti ukončení projektu "SPOLUPRÁCE"

Konference u příležitosti ukončení projektu "SPOLUPRÁCE"
Dne 15.3.2023 proběhla v prostorách hotelu Yura na Čeladné konference u příležitosti ukončení projektu OP VVV č. CZ02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008419 „Podpora mezisektorové spolupráce v oblasti snižování polutantů v životním prostředí a využití odpadů“.

S finanční podporou Evropských strukturálních a investičních fondů realizuje Institut environmentálních technologií (CEET, VŠB-TUO) v období 1. 7. 2018 – 31. 4. 2023 projekt s názvem „Podpora mezisektorové spolupráce v oblasti snižování polutantů v životním prostředí a využití odpadů“ (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008419). Projekt vznikl v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

Cílem projektu bylo navázat a rozvinout mezioborovou spolupráci mezi IET, které je jednou ze součástí Centra energetických a environmentálních technologií (CEET) VŠB-TUO a čtyřmi partnery projektu, podniky DEKONTA a.s., GASCONTROL, spol. s r.o., UNIKASSET, spol. s r.o. a TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r. o., společně řešit vybrané aktuální environmentální problémy za obousměrného transferu informací, znalostí a zkušeností a propojit výzkumně aplikační problémy s dosaženými vědeckými poznatky.

Společný výzkum byl realizován ve 2 výzkumných záměrech (VZ) majících za cíl snižovat polutanty v životním prostředí, zejména v ovzduší a ve vodách a energeticky využít bioodpady jejich fermentací:

VZ1 – Snižování polutantů v životním prostředí

  • Snižování znečištění ovzduší (NH3, VOC) katalytickými a fotochemickými metodami.
  • Detekce tuhých znečišťujících látek frakce PM1 v odpadních plynech.
  • Eliminace xenobiotik a dalších polutantů (léčiv, hormonů a přípravků osobní hygieny) v povrchových a odpadních vodách fotokatalytickými a adsorpčními metodami.

VZ2 – Energetické využití bioodpadů

  • Zvýšení využívání bioodpadů pro produkci energie vč. navrácení živin ze zpracovaných bioodpadů do zemědělské půdy.
  • Rozšíření vědeckých poznatků o možnostech monitoringu a způsobu řízení procesu anaerobní digesce v bioplynových stanicích.
  • Výzkum nových možností čištění bioplynu.
  • Zvýšení míry využívání energie bioplynu.

V rámci závěrečného semináře, kterého se zúčastnili jak pracovníci IET CEET VŠB-TUO, tak zástupci spolupracujících podniků, byla zhodnocena úspěšnost plnění monitorovacích indikátorů projektu a představeny dosažené výsledky.

Vloženo: 16. 3. 2023
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9350 - Institut environmentálních technologií
Zpět