Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Chromatografické metody:

  • Analýza plynných a kapalných produktů pyrolýzy.
  • Speciální analýza a identifikace směsí plynů nebo polutantů v plynech a kapalinách plynovou chromatografií s hmotnostní detekcí a využitím termální desorpce.
  • Stopová analýza plynů a těkavých kapalin, velmi nízké detekční limity pro H2, CO2, CO, uhlovodíky, atd.
  • Stanovení polyaromatických uhlovodíků a dalších organických látek v roztocích a sorbentech kapalinovou chromatografií.
  • Analýza permanentních plynů CO, CO2, NOx, N2O v ovzduší a technologických odplynech metodou infračervené spektroskopie v plynné fázi (FTIR).

Sledování interakcí enzymů, proteinů, proteomika, stanovení pesticidů, hormonů a PCB ve vodách metodou rezonance povrchového plasmonu (SPR imaging).

Spektrofotometrická stanovení (např. celkové kyanidy, amoniakální dusík, dusičnany, dusitany, celkový dusík, fosfor, fosfáty).

Stanovení biologické a chemické spotřeby kyslíku (BSK5 a CHSK).

Energetická charakterizace paliv a odpadních materiálů:

  • Termogravimetrická analýza (stanovení vlhkosti, obsahu popela, prchavé hořlaviny, fixního uhlíku a přibližné hodnoty teploty vznícení) pevných vzorků i kapalin.
  • Stanovení hodnoty spalného tepla pevných a kapalných odpadů a paliv - akreditovaná zkouška.
  • Stanovení základního elementárního složení (C, H, S, N, O).
  • Stanovení forem organického a anorganického uhlíku.

Stanovení kovů v kapalných (vody, výluhy) i pevných vzorcích atomovou absorpční spektroskopií (atomizace plamenem i v grafitové kyvetě); všechny běžné kovy mimo Hg.

Stanovení prvkového složení v rozsahu Na až U metodou rentgenové fluorescence. Chemické složení popelovin, plastů, pevných a práškových materiálů, kapalin včetně olejů.

Izotachoforetické stanovení iontů ve vodných vzorcích.

Kvalitativní analýza pevných a kapalných vzorků - Infračervený spektrometr s Fourierovou transformací Thermo Nicolet iS10.

Určení specifického povrchu, objemu a distribuce velikosti pórů pevných látek v oblasti mikropórů a mesopórů.  CENÍK

Charakterizace katalyzátorů a sorbentů - množství redukovatelných a oxidovatelných složek, množství a síla kyselých a bazických center.

Určení skeletální hustoty pevných látek heliovým pyknometrem.

Měření kvantové účinnosti polovodičových materiálů.

Identifikace fázového složení krystalických látek.

Zkoušky objemové stability látek v souladu s certifikovanou metodikou.

Zkoušky pevnosti materiálů v tlaku a v ohybu.