Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Modernizace infrastruktury ENREGAT

S finanční podporou Evropských strukturálních a investičních fondů realizuje Institut environmentálních technologií VŠB-TU Ostrava v období 1.1.2024 – 31.12.2026 projekt s názvem „Modernizace infrastruktury ENREGAT“ (reg. č. CZ.02.01.01/00/23_015/0008195). Projekt byl podpořen ve výzvě MŠMT Operační program Jan Amos Komenský částkou 59 964 793 korun.

Projekt „Modernizace infrastruktury ENREGAT “ (Infra-ENREGAT) má za úkol přispět k rozvoji infrastrukturní základny pro výzkum, vývoj a inovace ČR prostřednictvím upgrade a modernizace velké výzkumné infrastruktury „Energetické využití odpadů a čištění plynů“ (VVI ENREGAT) komplementárně financované z účelové podpory MŠMT (LM2023056). Single-site výzkumná infrastruktura ENREGAT je provozovaná výzkumným centrem Institut environmentálních technologií v hostitelské instituci VŠB-Technická univerzita Ostrava a své služby nabízí zdarma výzkumné komunitě v rámci otevřeného přístupu od ledna 2019, kdy byla zahrnuta na Cestovní mapu velkých výzkumných infrastruktur. 

ENREGAT nabízí přístup k zařízením a technologickým celkům pro komplexní výzkum energetického využití nejrůznějších odpadů spalováním, pyrolýzou a dalšími termochemickými procesy a anaerobní digescí bioodpadů, stejně tak i katalytického, sorpčního a fotokatalytického čištění odpadních plynů včetně komplexních souvisejících analytických služeb.

Vzhledem k tomu, že řada zařízení byla pořízena již i více než před 10 lety, jsou nové strategické dokumenty na evropské i národní úrovni a je zaznamenán narůstající zájem o služby VVI ENREGAT, je cílem projektu pořízení celkem 13 investičních funkčních celků/přístrojů (celkem 33 investičních položek), které umožní jak rozvoj, rozšíření a modernizaci VVI ENREGAT, tak i prostou obnovu. Výběr konkrétních přístrojů, které budou pořízeny v rámci projektu, je založen na identifikovaných potřebách cílových skupin a vývoji v oblasti energetiky a souvisejících oblastech výzkumu.

Pořízením nové infrastruktury dojde k modernizaci jedné výzkumné organizace, resp. jednoho VaV pracoviště. Dojde k posílení vědeckého potenciálu, významnému přínosu pro výzkumnou komunitu prostřednictvím zvýšení kvality a kvantity nabízených služeb a navýšení počtu uživatelů. Je plánováno zavedení 26 nových služeb, rozšíření kapacity a zkvalitnění stávajících služeb VVI ENREGAT. Očekáváme, že modernizovanou infrastrukturu po dobu řešení projektu a v jeho udržitelnosti využije v otevřeném přístupu 270 uživatelů z výzkumných organizací (viz příloha Metodika počítání uživatelů).

Nová infrastruktura posílí transfer znalostí pracovníků VVI ENREGAT do komerční sféry, zvýší atraktivitu pro spolupráci s aplikační sférou, což očekáváme, že povede k inovacím a udržitelnému rozvoji v energetickém sektoru a nárůstu objemu spolupráce s aplikační sférou formou smluvního a kolaborativního výzkumu. Dojde také k posílení mezinárodní konkurenceschopnosti VVI ENREGAT, zvýšenému zapojení do mezinárodní spolupráce a ke zkvalitnění podmínek praktického vzdělávání pro studenty všech stupňů studia v hostitelské instituci, v ČR i mimo ČR.

Plánovaná infrastruktura je zaměřená pro potřeby výzkumu a vývoje v souladu se strategickými cíli na národní i mezinárodní úrovni (RIS3, Green Deal, FIT55 a další) v oblasti udržitelné energetiky, dekarbonizace, snížení znečištění ovzduší a dosažení uhlíkové neutrality snižováním emisí skleníkových plynů.

EU MŠMT Barevné