Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Laboratoř výzkumné skupiny Heterogenní katalýza je vybavena pro výzkum procesů čištění odpadních plynů katalytickými a adsorpčními postupy, disponuje vybavením pro odběr plynných vzorků - systém pasivního dávkování plynného vzorku, včetně automatického systému pro čištění odběrových vzorkovnic a poskytuje analytický servis pro analýzy plynných směsí. Výzkumná skupina se zabývá výzkumem a charakterizací katalyzátorů pro heterogenní reakce v plynné fázi s aplikací při čištění odpadních plynů ze stacionárních zdrojů v průmyslovém i laboratorním měřítku a výzkumem rovnováhy a kinetiky adsorpčních a desorpčních procesů. Nabízí testování průmyslových katalyzátorů, výzkum kinetiky katalytických reakcí, modelování reakčních mechanizmů, chemicko-inženýrské výpočty, simulace a návrhy chemických reaktorů, určení adsorpční kapacity plynů a par, případně řešení dalších výzkumných úkolů dle individuálních požadavků zákazníka.


Výzkumné činnosti

 • Výzkum katalyzátorů s aplikací při čištění odpadních plynů ze stacionárních zdrojů (katalytický rozklad N2O, katalytický rozklad NO, selektivní katalytická redukce NOx, selektivní katalytická oxidace NH3, katalytická oxidace CO).
 • Modelování reakčních mechanizmů, výzkum kinetiky katalytických reakcí.
 • Výzkum rovnováhy a kinetiky adsorpčních a desorpčních procesů.


Základní vybavení

 • Průtočné experimentální jednotky pro testování katalyzátorů a sorbentů v plynné fázi vybavené reaktory a kolonami různého měřítka.
 • Univerzální zařízení umožňující sestavit variabilní laboratorní modely fyzikálně-chemických procesů.
 • Vybavení pro odběr plynných vzorků - systém pasivního dávkování plynného vzorku, odběrové zařízení pro personální odběry organických látek, automatický systém pro čištění odběrových vzorkovnic.
 • Plynové chromatografy (TCD, FID, MSD), FTIR, kontinuální analyzátory běžných znečišťujících složek (NOx, NH3, N2O, celkový organický uhlík).
 • Emisní zařízení k odběru vzorků částic, těžkých kovů apod.
 • Chemisorpční analyzátor Autochem II (Micromeritics).
 • Vysokoteplotní a vysokotlaká reakční cela Specac.
 • Rentgenový fluorescenční spektrometr Spectro Xepos (XRF).
 • Iontový chromatograf Metrohm 930 Compact IC Flex.
 • Infračervený spektrometr s Fourierovou transformací Thermo Nicolet iS10 – kvalitativní analýza pevných a kapalných vzorků.
 • Skenovací elektronový mikroskop TESCAN VEGA G4.


Nabízené služby

 • Testování průmyslových katalyzátorů (tablety, monolity) pro reakce v plynné fázi.
 • Simulace a návrhy chemických reaktorů.
 • Určení adsorpční kapacity široké škály plynů a par.
 • Dynamická měření průrazových křivek a jejich matematické modelování.
 • Návrh parametrů adsorbéru pro čištění odpadních plynů.
 • Návrh adsorbéru pro zrovnoměrnění kolísající koncentrace složek v proudícím plynu.
 • Charakterizace katalyzátorů a sorbentů - množství redukovatelných a oxidovatelných složek, množství kyselých a bazických center.
 • Akreditované analýzy polykondenzovaných aromatických uhlovodíků (PAU) a těkavých organických látek (VOC) v ovzduší.
 • Akreditované analýzy aniontů metodou iontové chromatografie, zejména polutanty ovzduší.
 • Ostatní instrumentální analýzy (individuální požadavky konzultujeme):
  • Prvkové složení pevných a kapalných vzorků (XRF).
  • Chromatografické analýzy.
 • Chemicko-inženýrské výpočty.


Členové výzkumné skupiny

prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D
Ing. Kateřina Pacultová, Ph.D.
Ing. Kateřina Karásková, Ph.D.
Ing. Tereza Bílková, Ph.D.
Ing. Anna Klegová, Ph.D. (mateřská dovolená)
dr. inž. Sylwia Górecka
Ing. Dagmar Fridrichová
Mgr. Květoslava Hrádková
Ing. Petr Maršolek
Ing. Martina Sikorová (mateřská dovolená)
dr. inž. Kamil Maciej Górecki
Emil Trubka


Kontakt na vedoucí výzkumné skupiny

Ing. Kateřina Pacultová, Ph.D.
e-mail:
tel.: 00420 597 32 7327

Zpráva

PACULTOVÁ, Kateřina, Kateřina KARÁSKOVÁ, Tomáš KIŠKA, Magda RELI, Dagmar FRIDRICHOVÁ a Lucie OBALOVÁ. Katalyzátory pro SCR NOx. -, 2020. [Detail]
PACULTOVÁ, Kateřina, Kateřina KARÁSKOVÁ, Tomáš KIŠKA, Ivan KOUTNÍK, Lucie OBALOVÁ, David JECHA, Ján VEREŠ a Milan BOROVEC. Zhodnocení možností snižování emisí NOx z vybraných kogeneračních jednotek selektivní katalytickou redukcí. -, 2020. [Detail]
VLČEK, Jozef, Kateřina PACULTOVÁ, Anna KLEGOVÁ, Lucie OBALOVÁ, Jiří BURDA, Marek VELIČKA, Veronika BLAHŮŠKOVÁ a Jakub KORPAS. Nová nízkonákladová technologie pro katalytickou redukci oxidů dusíku ve spalinách určená pro malé a střední emisní zdroje. Neuveden, 2019. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, Petr PÁNEK, Martina VRÁBLOVÁ, Ivan KOUTNÍK, Jana FOJTÁŠKOVÁ, Petr MARŠOLEK, Květoslava HRÁDKOVÁ, Martina SIKOROVÁ a Jana STRAKOŠOVÁ. Syntéza iontových kapalin v mikrovlnném reaktoru. Neuveden., 2019. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, Milan MAXA, Pavel LEŠTINSKÝ, Jakub KORPAS, Petr MARŠOLEK, Jiří KOUMAR a Jana FOJTÁŠKOVÁ. Rafinace surového kaprolaktamu. Neuveden, 2018. [Detail]
VLČEK, Jozef, Kateřina PACULTOVÁ, Anna KLEGOVÁ, Lucie OBALOVÁ, Jiří BURDA, Marek VELIČKA, Veronika BLAHŮŠKOVÁ a Jakub KORPAS. Nová nízkonákladová technologie pro katalytickou redukci oxidů dusíku ve spalinách určená pro malé a střední emisní zdroje. Neuveden, 2018. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, Petr PÁNEK, Martina VRÁBLOVÁ, Ivan KOUTNÍK, Jana FOJTÁŠKOVÁ, Pavel BUČEK a Petr MARŠOLEK. Syntéza iontových kapalin v mikrovlnném reaktoru. Neuveden., 2018. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, Milan MAXA, Pavel LEŠTINSKÝ, Jakub KORPAS, Petr MARŠOLEK, Jiří KOUMAR, Jana FOJTÁŠKOVÁ, Pavel BUČEK, Erik CEGMED, Květoslava HRÁDKOVÁ, Marie MAXOVÁ a Vladimír DOLANSKÝ. Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2016. Neuveden., 2018. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, Milan MAXA, Pavel LEŠTINSKÝ, Jakub KORPAS, Petr MARŠOLEK, Jiří KOUMAR, Jana FOJTÁŠKOVÁ, Pavel BUČEK, Erik CEGMED, Květoslava HRÁDKOVÁ, Marie MAXOVÁ a Vladimír DOLANSKÝ. Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2017. Neuveden., 2018. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, Milan MAXA, Pavel LEŠTINSKÝ, Jakub KORPAS, Petr MARŠOLEK, Jiří KOUMAR, Jana FOJTÁŠKOVÁ, Pavel BUČEK, Erik CEGMED, Květoslava HRÁDKOVÁ, Marie MAXOVÁ, Libor OBAL a Martin SKÁLA. Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2018. Neuveden., 2018. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, Milan MAXA, Pavel LEŠTINSKÝ, Jakub KORPAS, Petr MARŠOLEK, Jiří KOUMAR, Jana FOJTÁŠKOVÁ, Pavel BUČEK, Erik CEGMED, Květoslava HRÁDKOVÁ, Marie MAXOVÁ a Vladimír DOLANSKÝ. Rafinace kaprolaktamu - II. Etapa. Neuveden., 2018. [Detail]
PACULTOVÁ, Kateřina, Anna KLEGOVÁ, Kateřina KARÁSKOVÁ, Alexandr MARTAUS, Jaroslav LANG, Lenka MATĚJOVÁ, Pavel BUČEK a Lucie OBALOVÁ. Laboratorní testy katalytické oxidace amoniaku na dodaných katalyzátorech a stanovení vybraných fyzikálně-chemických vlastností katalyzátorů. Ranido, s.r.o., 2018. [Detail]
PACULTOVÁ, Kateřina, Anna KLEGOVÁ, Kateřina KARÁSKOVÁ, Jaroslav LANG, Lenka MATĚJOVÁ, Michal VAŠTYL, Pavel BUČEK, Alexandr MARTAUS a Lucie OBALOVÁ. Optimalizace strukturovaných katalyzátorů na bázi V2O5 a TiO2 na nosiči z keramické pěny pro selektivní katalytickou redukci NOx. Vysoké učení technické,Fakulta strojního inženýrství , Ústav procesního inženýrství, 2018. [Detail]
PACULTOVÁ, Kateřina, Anna KLEGOVÁ, Jaroslav LANG, Ivana TROPPOVÁ, Dagmar FRIDRICHOVÁ, Pavel BUČEK a Lucie OBALOVÁ. Optimalizace strukturovaných katalyzátorů na bázi V2O5 a TiO2 na nosiči z keramické pěny pro selektivní katalytickou redukci NOx. Prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c. - ředitel Ústav procesního inženýrství Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické Technická 2896/2 Brno, 616 69, 2017. [Detail]
PACULTOVÁ, Kateřina, Anna KLEGOVÁ, Lucie OBALOVÁ, Jiří BURDA, Marek VELIČKA, Jiří FIEDOR, Veronika BLAHŮŠKOVÁ a Jozef VLČEK. Nová nízkonákladová technologie pro katalytickou redukci oxidů dusíku ve spalinách určená pro malé a střední emisní zdroje. SMS CZ, s.r.o., 2017. [Detail]
LEŠTINSKÝ, Pavel, Kamil WICHTERLE, Lucie OBALOVÁ, Marek VEČEŘ, Lenka ŠIMKOVÁ, Ivan KOUTNÍK, Petr MARŠOLEK, Jan MIKULEC, Jiří FELCMAN, Jaroslav ONDRÁČEK a Jiří ALTMAN. Úsady v destilačních kolonách. neuveden, 2017. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, Petr PÁNEK, Martina VRÁBLOVÁ, Ivan KOUTNÍK, Jana FOJTÁŠKOVÁ, Pavel BUČEK, Erik CEGMED a Kateřina KARÁSKOVÁ. Výzkumná zpráva o řešení projektu č. FV-10089 „Syntéza iontových kapalin v mikrovlnném reaktoru“ v roce 2017. neuveden, 2017. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, Petr MARŠOLEK, Jakub KORPAS, Pavel LEŠTINSKÝ, Jana FOJTÁŠKOVÁ, Milan MAXA, Jiří KOUMAR a Libor OBAL. Rafinace kaprolaktamu - III. etapa. neuveden, 2017. [Detail]
PACULTOVÁ, Kateřina, Ivana TROPPOVÁ, Anna KLEGOVÁ, Dagmar FRIDRICHOVÁ, Jaroslav LANG a Lucie OBALOVÁ. Výzkum kinetického průběhu selektivní katalytické redukce NOx s využitím strukturovaných katalyzátorů na bázi V2O5 a TiO2 na nosiči z keramické pěny. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2016. [Detail]
PACULTOVÁ, Kateřina, Ivana TROPPOVÁ, Jaroslav LANG, Anna KLEGOVÁ, Dagmar FRIDRICHOVÁ a Lucie OBALOVÁ. Výzkum kinetického průběhu selektivní katalytické redukce NOx s využitím strukturovaných katalyzátorů na bázi V2O5 a TiO2 na nosiči z keramické pěny. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2016. [Detail]
PACULTOVÁ, Kateřina, Anna KLYUSHINA, Lucie OBALOVÁ a Lenka KUBOŇOVÁ. Ověření katalytických vlastností katalyzátorů SCR NOx/NH3 z jednotek KD6 a KD7. BorsodChem MCHZ s.r.o., 2015. [Detail]
PACULTOVÁ, Kateřina, Anna KLYUSHINA, Petr MARŠOLEK, Jan MINÁŘ a Lucie OBALOVÁ. Návrh zařízení pro testování katalyzátorů pro oxidaci těkavých organických látek. Elvac Ekotechnika s.r.o., 2015. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, M MAXA, Pavel LEŠTINSKÝ, Jakub KORPAS, Petr MARŠOLEK, Jiří KOUMAR, Jana FOJTÁŠKOVÁ a Pavel BUČEK. Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015. Neuveden, 2015. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, Milan MAXA, Pavel LEŠTINSKÝ, Jakub KORPAS, Petr MARŠOLEK, Jiří KOUMAR, Jana FOJTÁŠKOVÁ a Pavel BUČEK. Rafinace kaprolaktamu – I. Etapa. neuveden, 2015. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie. Návrh zařízení pro testování katalyzátorů pro oxidaci těkavých organických látek. ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o., 2014. [Detail]

Závěrečné práce

2022/2023

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Selektivní katalytická oxidace amoniaku za použití katalyzátorů na bázi směsných oxidů.
(Selective catalytic oxidation of ammonia over mixed metal oxides.)
Kateřina Kupková dr inż. Sylwia Górecka Bakalářská
Studium vlivu procesních podmínek na přímý katalytický rozklad NO.
(Effect of process conditions in direct catalytic NO decomposition.)
Bc. Adéla Murcková Ing. Tereza Bílková, Ph.D. Bakalářská
Aplikace iontových kapalin k úpravě textilu pro ochranu pokožky proti UV záření
(Application of ionic liquids for textile treatment to protect the skin against UV radiation)
Ing. Jana Vaštyl prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Disertační

2020/2021

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Katalyzátory na bázi směsných oxidů pro environmentální aplikace.
(Mixed oxide based catalysts for environmental application.)
Bc. Johanka Hibschová doc. Ing. Kateřina Pacultová, Ph.D. Bakalářská

2018/2019

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Cesiem promotovaný Co3O4 katalyzátor nanesený na keramické pěně pro snižování emisí oxidu dusného
(Cesium promoted Co3O4 catalyst deposited on ceramic foam support for nitrous oxide decomposition)
Ing. Tomáš Kiška doc. Ing. Kateřina Pacultová, Ph.D. Diplomová
Rafinace surového kaprolaktamu
(Refining of crude caprolactam)
Ing. Filip Kovár prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Diplomová
Cesium jako promotor Co3O4 pro katalytický rozklad N2O
(Cesium as Co3O4 promotor for the catalytic decomposition of N2O)
Ing. Svatopluk Michalik prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Disertační
Katalytický rozklad NO
(Catalytic decomposition of NO)
Ing. Tereza Bílková, Ph.D. prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Disertační

2017/2018

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Katalytický rozklad jako možnost snížení emisí NO
(Catalytic decomposition of NO as the possibility of NO emissions decrease)
Bc. Monika Nogolová doc. Ing. Kateřina Pacultová, Ph.D. Diplomová
Nanesené tvarované katalyzátory na bázi směsných oxidů kobaltu pro rozklad N2O
(Supported shaped catalysts based on cobalt mixed oxides for N2O decomposition)
Ing. Anna Klegová, Ph.D. prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Disertační

2016/2017

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Optimalizace přípravy kobaltových katalyzátorů nanesených na strukturované nosiče pro katalytický rozklad oxidu dusného.
(Optimization of the process of deposition of cobalt based catalysts for nitrous oxide decomposition on the structured support.)
Ing. Tomáš Kiška doc. Ing. Kateřina Pacultová, Ph.D. Bakalářská
Optimalizace předúpravy lakování hliníkových autokol
(Optimization of the coating pretreatment of aluminum car wheels)
Bc. Klára Obroučková prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Diplomová

2015/2016

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Optimalizace obsahu cesia ve směsných kobaltových oxidech pro katalytický rozklad N2O
(Optimization of cesium content in cobalt mixed oxides for N2O catalytic decomposition)
Ing. Žaneta Chromčáková prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Disertační
Povrchová aktivace uspořádaných mezoporézních křemičitých materiálů kobaltem a rhodiem
(Surface activation of ordered mesoporous silica materials by cobalt and rhodium)
Ing. Lenka Kuboňová, Ph.D. prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Disertační

2014/2015

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Studium katalyzátorů pro rozklad oxidů dusíku
(Study of catalysts for nitrogen oxides decomposition )
Bc. Veronika Draštíková prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Diplomová

2013/2014

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Adsorpce CO2 na aktivním uhlí
(Adsorption of CO2 on activated carbon)
Ing. Tereza Bílková, Ph.D. prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Diplomová

2012/2013

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Tvarované katalyzátory s obsahem přechodných kovů a jejich účinnost pro katalytický rozklad N2O
(Shaped catalysts containing transition metals and their efficiency for N2O catalytic decomposition )
Ing. Anna Klegová, Ph.D. prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Diplomová

2011/2012

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Optimalizace obsahu Cs a Na promotoru ve směsném Co-Mn-Al oxidu
(Optimization of Cs and Na promoter content in Co-Mn-Al mixed oxide)
Ing. Svatopluk Michalik prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Diplomová
Vliv nosiče na katalytické vlastnosti Co-Mn-Al směsného oxidu
(The Influence of Support on Catalytic Properties of Co-Mn-Al Mixed Oxide)
Ing. Jana Strakošová prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Diplomová

2010/2011

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Katalyzátory s nízkým obsahem aktivních složek pro rozklad oxidu dusného
(Catalysts with low content of active species for dinitrogen monoxide decomposition)
Ing. Žaneta Chromčáková prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Diplomová
Směsné oxidy s obsahem kovových promotorů pro katalytický rozklad N O
(Mixed Oxides with Metal Promoters for N O Catalytic Decomposition)
Ing. Kateřina Karásková, Ph.D. prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Disertační
Vliv kovových katalyzátorů na syntézu aminů ve vícefázových reaktorech
(Influence of Metal Catalysts on Amine Synthesis in Multiphase Reactors)
Mgr. Libor Dluhoš prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Disertační

2009/2010

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Absorpce oxidu uhličitého
(Absorption of carbon dioxide)
Bc. Lukáš Galla prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Diplomová
Odstranění těžkých kovů z popela splaškových kalů v reaktoru s fluidním ložem
(Heavy metal removal of sewage sludge ash in a fluidized bed reactor)
Bc. Libor Perutka prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Diplomová

2008/2009

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Příprava katalyzátorů modifikovaných promotory a jejich aktivita pro katalytický rozklad N2O
(Preparation of Catalysts Modified by Promoters and their Activity for N2O Decomposition)
Ing. Jana Strakošová prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Bakalářská
Kinetika katalytického rozkladu oxidu dusného
(Kinetics of catalytic decomposition of nitrous oxide)
Bc. Šárka Michaláková prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Diplomová
Studium eliminace pachových látek
(Study of malodorous compounds elimination)
Ing. Miroslava Macháčková prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Diplomová
Nanomateriály TiO pro fotokatalytickou reakci CO
(xxx)
prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Disertační